Támogatás adatlapja

Alapadatok
Pályázó neve: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Projekt megnevezése: Közösségi programok Csabdi Jövőjéért
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.3.9-17 - Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása
Projekt helyszíne (régió): Közép-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Fejér
Projekt helyszíne (település): Csabdi
Megítélt összeg: 74 803 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.09.28
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák
Uniós társfinanszírozási ráta: 86,174948 - ESZA
Projekt összköltség: 75 000 000 .- HUF

A Köznevelés-fejlesztési Stratégia célkitűzései között szerepel a tehetséggondozásban közreműködők együttműködésének segítése, a társadalmi kapcsolatok és kommunikáció bővítése a tehetségsegítést végzők, az állami, egyházi, civil szervezetek, valamint a média és a piaci résztvevők között. További célkitűzésként fogalmazódik meg egy új típusú oktatási szolgáltató rendszer kiépítése, amely biztosítja az egyéni szükségletek kielégítését, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés esélyteremtését, a teljes körű társadalmi részvételt minden életkorban. A kompetenciafejlesztést, a nyitottságra ösztönző nevelést segítő eredményes módszertani megoldások elterjesztése és ehhez kapcsolódóan a pedagógiai gyakorlat kiterjesztése érdekében olyan eszközök, eljárások, módszerek elterjesztésének támogatása indokolt, amelyek képessé teszik az intézményeket a tanulók képességbeli szükségleteihez való alkalmazkodásra, interkulturális kompetenciáinak fejlesztésére. A toleranciára való nevelés elterjedését célzó programok és gyakorlatok támogatásával, elérhetőségének biztosításával, a nyitottságra ösztönző pedagógiai gyakorlat kiterjesztésével nyitottabb iskolai légkör, a tanulók között nagyobb empátia és jobb együttműködés teremthető meg. A pályázatban megfogalmazott tevékenységek mindezen célok eléréséhez hozzájárulnak. A csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programjában a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozó elvárásokat az iskola tantestülete a pedagógiai programban részletesen m egfogalmazta.az alábbiak szerint fogalmazta meg: Az iskolában minimálisan a következő egyéb foglalkozásokat kell biztosítani: • heti 15 óra napközis foglalkozás szükség szerinti csoportbontásban • alsó tagozatban osztályonként 2 óra korrepetálás, felsőben szükség szerint, de egy osztályra számítva legalább 2 • 7. és 8. évfolyamon a felvételi tantárgyakból (magyar nyelv és irodalomból és matematikából) heti egy felkészítő foglalkozás • az sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyerekek számára egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások az egyes gyerekek fejlesztési terve és szükséges óraszáma szerint • legalább 2 sportfoglalkozás, • legalább 10 féle szakkör, tehetséggondozó foglalkozás az iskola profiljának és az igényeknek megfelelően, amiről tanév elején a tantestület dönt • a művészeti nevelést a délutáni foglalkozásokon előtérbe helyezzük a helyi adottságok, lehetőségek, eszközök kihasználásával (tánc, néptánc, kézműves szakkör, rajz, stb.) • hetente legalább 5 óra könyvtári nyitva tartás és legalább 1 délutáni könyvtári foglalkozás, amennyiben a fenntartó tud foglalkoztatni könyvtárost. Egyébként pedig a községi könyvtárral egyeztetve tanítási időben is törekszünk az iskolai és községi könyvtár elérhetőségére tanulóink és pedagógusaink számára. • a 7. és 8. évfolyamnak pályaorientációs foglalkozások üzemlátogatások, műhely- és gyárlátogatások, előadások, fórumok formájában • Alsóban az 1. és 2. osztályosoknak népi gyermekjáték, a 3.,4. osztályosoknak néptánc foglalkozást tartunk osztálykeretben délutáni egyéb foglalkozásként, amennyiben van rá igény. A megkezdett munka felső tagozatban szakkör formájában folytatódik. • A 2. és 3. osztályosoknak heti egy angolt tartunk, szakkör formájában, a délutáni egyéb foglalkozások keretének terhére. • Projektoktatást valósítunk meg az egészségneveléssel, környezeti neveléssel kapcsolatos témákban, névadóink ünnepeihez, valamint az aktuális évfordulókhoz, programokhoz kapcsolódóan. A legfontosabbak: • November hónapban az egészségnevelés jegyében projekthetet tartunk, amikor az iskolaorvos, a védőnő, meghívott vendégek bevonásával az egészséges életmódra nevelés (táplálkozás, mozgás, káros szenvedélyektől mentes életvitel) kerülnek a figyelem központjába úgy az egyes tantárgyak keretében, mint a délutáni programokon. • Január hónapot névadónk, Petőfi Sándor emlékének szenteljük. • Áprilisban a Föld napjához kapcsolódva a környezeti nevelésé a főszerep, amikor a tanítási órákon és délutáni foglalkozásokon a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés megismerésére való nevelés kerül előtérbe, és a családi nap megszervezésével zárul. Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok, az eddigi bevált gyakorlat, a településen kialakult jó hagyományok, együttműködések alapján iskolánk a kötelezően megvalósítandó területek mindegyikére pályázik, két tanévre vonatkozóan a kilenc tevékenység mindegyikére, tevékenységenként minimum 14 alkalomra: Konzorciumi partnerünk elsősorban a hagyományőrző, a kulturális tevekénység, a családi életre nevelő és természetismeret programok megvalósításában vesz részt, de támogatást nyújt az egészséges életmódra nevelés és a tehetséggondozás tevékenységeiben is.
A projekthez még nem tartozik adat.
Megvalósítás kezdete: 2017.09.01 
Megvalósítás vége: 2019.08.31 
A projekthez még nem tartozik adat.
A projekthez még nem tartozik adat.